Menu
Novinky
03.07.2014: Fort Saurus 2014
19. 22. 6 proběhl IX. ročník výcvikového campu Fort Saurus.
Program byl mimo paintballu nabytý i významnými údálstmi.
J4 splnil podmínky a stal se Veteránem 1. stupně se kterým se pojí doživotní čleství.
Gratuluji.
J7 splnil podmínky a stal se Veteránem 2. stupně.
Gratuluji.
Všichni jsme oslavili X. výročí založení jednotky. Znovu gratuluji, tentokrát všem členům a záložníkům.
Fotky z akce jsou v galerii.

19.05.2014: 20140517 - Leštinka
Akce na Leštince se i přes deštivé počasí vydařila. Fotky najdete v galerii.

27.01.2014: Akce 20140125 KOOP 8
Tak už za sebou máme první letošní akci. Tradiční Benešov jsme vymělnili za návštěvu TT v Mělníce. Myslím, že to stálo za to:) Fotky najdete v galerii.

13.11.2013: Změny v jednotce
J7 a J14 splnili podmínky pro zařazení do bojového družstva. Gratuluji. npor. J1
Počasí
Omega

Leštinka
Počasí v ...
(zadejte město bez diakritiky)
Základní dokumenty

Řád jednotky

Tento dokument navazuje na předchozí stručnou verzi z roku 2004. S postupem doby, tak jak rostl počet členů a navazovaly se vztahy s dalšími jednotkami, vyplynula potřeba definovat nové skupiny, role a pravidla a transparentně toto sdělit členům, případným zájemcům
a partnerům.

Přijetí mezi Ještěry znamená, že jsi vždy vítán na jakoukoliv společnou akci, ať už budeš zařazen do jakékoliv dále uvedené skupiny.1. Jednotka

Jednotka se skládá z bojových družstev s přidělenými jmény, doplňovacího družstva a záloh.

Do skupin zařazuje Velitel Jednotky na základě podkladů od níže delegovaných členů nejpozději na konci třetího měsíce nového kalendářního roku.

Na Web prezentuje Správce webu na základě pokynu Velitele Jednotky.

1.1.  Bojové družstvo

Útvar charakterizovaný vysokou secvičeností, bojovou morálkou, kvalitním komunikačním vybavením a zbraněmi.

Členem Bojového družstva se Ještěr stává na základě rozkazu Velitele a po splnění podmínky účasti v předchozím roce (66% z průměru pěti ještěrů s největší účastí na všech akcích a minimální účast na patnácti (15) bojových akcí).

Člen Bojového družstva má 1) plné hlasovací právo a 2) je povinen platit členské příspěvky.

Sleduje a informuje Velitele na konci kalendářního roku: Velitel

1.2.  Doplňovací družstvo

Výcvikový a veteránský útvar. Z jeho řad jsou v případě potřeby doplňována bojová družstva či další spolupracující týmy.

Členem doplňovacího družstva se Ještěr stává na základě rozkazu Velitele a nesplňuje-li podmínky pro zařazení do Bojového družstva.

Zařazení do tohoto družstva je na dobu určitou tj. na tři (3) roky.

Podmínkou pro setrvání v Doplňovacím družstvu je jedna bojová akce za rok, aktivní účast na životě Jednotky (komunikace a spolupráce s Velením Jednotky), účast na brigádě či jiné akci prospěšné pro Jednotku.

Člen Doplňovacího družstva má 1) hlasovací právo částečně omezené o neúčast na volbě nového člena Jednotky a poddůstojníka a 2) je povinen platit členské příspěvky.

Sleduje a informuje Velitele na konci kalendářního roku: Velitel

1.3.  Zálohy

Do Zálohy je (se všemi náležejícími poctami a ceremoniemi) přeřazen Ještěr na vlastní žádost, nebo rozkazem Velitele pokud nesplňuje podmínky pro setrvání v Doplňovacím družstvu či tam setrvával déle než tři (3) roky, i když platí příspěvky.

Záložnící jsou nadále vedeni v seznamu Jednotky, avšak nemají hlasovací právo a jsou zproštěni platby členského příspěvku.

2. Přijetí nového člena

2.1.  Zařazení na funkci Čekatel.

Návrh na zařazení do seznamu čekatelů podává libovolný člen Jednotky. Pro přijetí je nutný souhlas 2/3 členů Bojového družstva.

2.2.  Podmínky, práva a povinnosti Čekatele

a) Minimálně jedna účast na společné bojové akci,

b) Vyjádření vůle se zúčastňovat dalších bojových akcí a zařazení do Doplňovacího družstva,

c) Povinností je zúčastňovat se společných akcí a pracovat ve prospěch Jednotky.

3. Ukončení členství a vyjmutí ze stavu Jednotky

Ze stavu Jednotky je vyjmut ten, kdo závažným způsobem poruší kázeň nebo poškodí dobré jméno Jednotky. O tomto rozhoduje volbou Bojové družstvo. Takto vyřazený člen Jednotky automaticky ztrácí své jméno a přidělené číslo (např. Ještěr 99).

Další možností je ukončení členství na základě vlastní žádosti předloženou Veliteli Jednotky nebo členstvím v jiné paintballové Jednotce. Zda bude dotyčnému ponecháno Jméno a číslo, rozhoduje volbou Bojové družstvo.

4. Volby

4.1.  Princip

Rozhodnutí, která je potřeba schválit volbou budou avizovaná Velitelem Jednotky v dostatečném předstihu, aby došlo k dohodnutí termínu akceptovaného všemi členy vyjma Záložníků.

V případě osobní neúčasti na volbě je povinností daného člena sdělit svoji vůli Veliteli Jednotky nebo svému Veliteli družstva. V opačném případě nebude vůle daného člena brána na zřetel a jedná se
o neúčast na Volbě.

Volba je platná došlo-li k hlasování nadpoloviční většiny členů (myšleno členů aktivně se účastnících dané volby a těch, kteří svoji vůli předali svým zástupcům).


4.2.  Volba Velitele

a) volen je na dvouleté funkční období, které je kumulovatelné.

b) volba je tajná a její princip je součástí předchozího bodu (4.1. Princip),

c) volí se ze dvou kandidátů, kteří získali největší počet nominačních hlasů z řad členů Jednotky,

d) nad její regulérností bdí Volební komise jmenovaná Velitelem. V době napsání tohoto dokumentu: Předseda (J8) a Členové (J4, J12).

e) Komise navrhuje a nabízí nominaci vhodným kandidátům z řad členu Jednotky. Komise zveřejňuje dva nominované kandidáty a to v dostatečném předstihu (minimálně 14 dnů) před samotnou Volbou.

e) Volbě předchází prezentace cílů a vizí na volené období.

5. Určení hodnosti

5.1.  Zařazení do hodnosti Vojín

a) kandidátem je čekatel Jednotky, který je členem Doplňovacího družstva a který splnil podmínku účasti na třech akcích z pěti po sobě následujících.

b) navrhovatelem (role) může být libovolný člen Bojového družstva. Kandidát si ho sám vybere a přesvědčí ho k přijetí této role. Vznesením návrhu začíná jednání o zařazení,

c) velitel stanoví Odpůrce (role - jednoho člena z Bojového družstva), jehož povinností je podat hlášení o všech záporných vlastnostech, nešvarech a neprospěšnosti kandidáta pro Jednotku,

d) povinností Navrhovatele je podat hlášení o všech pozitivech
a prospěšnosti kandidáta pro Jednotku. Navrhovatel podává hlášení jako první,

e) kandidát není přítomen jednání,

f) volba je tajná a pro zařazení do hodnosti je nutný souhlas 2/3 většiny členů Bojového družstva,

g) V případě nesouhlasu může čekatel znovu požádat o zařazení do hodnosti až po uplynutí jednoho kalendářního roku,

5.2.  Zařazení do hodnosti Svobodník

a) kandidátem je vojín, člen Bojového družstva,

b) svobodníka jmenuje Velitel Jednotky na základě volby,

c) voliči jsou všichni vojíni a svobodníci zařazení v Bojovém družstvu,

d) kandidát musí získat nadpoloviční počet možných hlasů,

e) volbu vyhlašuje Velitel jednotky.

5.3.  Zařazení do vyšší hodnosti nebo degradace

a) je plně v kompetenci Velitele Jednotky, výjimkou je degradace z hodnosti Vojín (viz níže),

b) je povinností Velitele udělovat hodnost pouze s ohledem na morální kredit člena Jednotky a jeho podstatného přínosu pro Jednotku,

c) ztráta hodnosti Vojín podléhá stejnému principu jako u zařazení do hodnosti, v případě souhlasu Bojového družstva dochází k přeřazení do družstva Záloh nebo k ukončení členství v Jednotce.

6. Platba členského příspěvku

a) probíhá jednou do roka a je to povinností každého člena Jednotky s výjimkou Záložníků,

b) jeho výše je odsouhlasena Jednotkou ve Volbě a nemusí se o něm rozhodovat každý rok,

c) v případě neuhrazení v řádném termínu jsou daní členové tři krát (3x) vyzváni Výkonným praporčíkem k úhradě (dostačující formou je zpráva v konferenci Paintball Ještěři jesteri@pandora.cz),

d) po neuhrazení do konce doby splatnosti (rozumí se po třech (3) upozorněních a uplynutí času na úhradu), je zahájen proces převelení do Zálohy => sleduje Velitel Jednotky na základě podkladů od výše delegovaných členů.

7. Čestné označení Veterán

Čestné označení Veterán slouží k veřejnému ocenění bojových zkušeností a práce pro Jednotku. Přidělováno je automaticky podle počtu bojových akcí v následujících stupních:

Veterán III. stupně za účast na třiceti (30) bojových akcích

Veterán II. stupně za účast na šedesáti (60) bojových akcích

Veterán I. stupně za účast na stu (100) bojových akcí.

S označením Veterán I. stupně se pojí čestné členství. Držitel je doživotním členem Jednotky i při neplnění podmínek pro členství v Bojovém či Doplňovacím družstvu.


Schváleno nadpoloviční většinou hlasujících dne 30. 10. 2011


| Autor: Jester 1 | Vydáno dne 01. 11. 2011 | 6465 přečtení | Počet komentářů: 196 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server